Loading...

제품사진
제품사진

Tick Tok


Multi-functional equipment that enables for cleansing, MTS, Ion penetration and relief care all at once

Thiết b đa chc năng có th làm nhiu bước cùng lúc như làm sch, MTS, di đin ion, qun lý cân bng

Универсальный аппарат с функцией очистки кожи и фракционной насадкой.