C-MED는 더마퀸물광주사 제조, 미용 의료기기 도소매 및 수출을 전문으로 하는 메디컬 그룹입니다.
고퀄리티의 다양한 장비와 제품들을 만나보실 수 있습니다.
한국뿐만 아니라 중국 등 아시아부터 시작해서 세계로 활동 영역을 넓혀가고 있으며,
뷰티 아카데미운영 및 가맹점 사업 범위를 점점 확장하고 있습니다.
제품의 차별화.

최상의 퀄리티.

고객중심의 서비스.

특허 및 인증

      Patent Certificates     


CMED., Ltd         CEO  Jung Seok Choi 

Business Registration  298-88-00658

TEL  02-416-7292        |        FAX   02-416-7293 

E-mail  cmedemi@naver.com

Address  5F, 101 Ogeumro, Songpagu, South Korea 


Copyright 2022 ⓒ CMED. All Rights Reserved.

Hosting Design by WEMENTO.

KOR   VN   ENG


Company Name :    CMED Ltd         |         CEO : Jung Seok Choi         

Business Registration   298-88-00658                    |            E-commerce  Business Number   2022-서울송파-1388

TEL  02-416-7292        |        FAX   02-416-7293        |        E-mail  cmedemi@naver.com

Address   COMPANY:  5F, 101 Ogeumro, Songpagu, South Korea

FACTORY:  Room 301 (U-Tech Valley, Block A) 25 Misagangbyeonjungang-ro  7beonan-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do 


Copyright 2022 ⓒ CMED. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.

KOR VN     ENG